فهرست تغییرات دی ماه ۱۴۰۲

فهرست محتویات

حسابداري:

 • اصلاح موازنه ارزي در رسيد دريافت و پرداخت وقتي ارز پايه دلار است و نرخ تبديل معكوس وارد ميشود. كاربرد وقتي سيستم ارزي فعال باشد و ارز پايه دلار، يورو باشد و براي نسخه بين المللي نكسون.

 • اصلاحات و بهبود انتقال اسناد با اكسل شامل امكان انتخاب سلول، اصلاحات بازه زماني وقتي مرجع خارج از بازه است و پيام هاي مناسب در ستون وضعيت تبديل.

 • بهبود خواندن فايك بانك جهت ثبت تراكنش بانكي براي مغايرت گيري يا ثبت رسيد دريافت و پرداخت شامل اضافه كردن ستون تفصيلي و حذف ستونهاي بي كاربرد، انتقال تنظيمات ستون به بانك، استفاده از فرم به جاي ديالوگ.

 • رفع مشكل اكسل ثب مالي كه ستون بدهكار و بستانكار بصورت عددي خروجي گرفته نميشد.

 • اصلاح موازنه ارزي در رسيد دريافت و پرداخت وقتي ارز پايه دلار است و نرخ تبديل معكوس وارد ميشود. كاربرد وقتي سيستم ارزي فعال باشد و ارز پايه دلار، يورو باشد و براي نسخه بين المللي نكسون.

 • اصلاحات و بهبود انتقال اسناد با اكسل شامل امكان انتخاب سلول، اصلاحات بازه زماني وقتي مرجع خارج از بازه است و پيام هاي مناسب در ستون وضعيت تبديل.

حسابداري مالیاتی:

 • اصلاح ويرايش فاكتور در فهرست فروش سيستم حسابداري مالياتي فاكتور فروش باز شود.

فروش:

 • اصلاح امكان پيوست در فهرست كالا.

 • امكان نمايش سطرهاي فاكتور و سفارش ودر فهرست فاكتور و سفارش واز طريق اضافه شدن فيلتر نوع فهرست.

 • رفع خطاي ثبت پيش فاكتور كه در شرايطي پيام خطاي توليد ارتيكل حسابداري ميدهد.

 • رفع خطاي اعشار پنهان ناشي از تقسيم تخفيف در سطرهاي فاكتور فروش وقتي دقت اعشار سيستم 3 رقم است، وقتي سيستم ارزي فعال است و يا در نسخه بين اللملي نكسون.

موديان:

 • اصلاح محاسبه مبلغ دريافتي فاكتور براي سامانه موديان وقتي اقلام ذيل فاكتور ماننده حسن انجام كار مانده

 • فهرست آماده سازي موديان فيلتر فروش و برگشت از فروش اضافه شد.

خريد:

 • اصلاح امكان پيوست در فهرست كالا.

 • امكان نمايش سطرهاي فاكتور و سفارش ودر فهرست فاكتور و سفارش واز طريق اضافه شدن فيلتر نوع فهرست

 • رفع اشكال انتخاب روش پرداخت در فاكتور خريد و عدم محاسبه مبلغ موازنه

 • رفع باگ عدم موازنه فاكتور خريد بعد از تغيير استفاده از روش پرداخت در فاكتور خريد

 • رفع مشكل ايجاد روش پرداخت در فاكتور خريد كه با اضافه كردن سطر پرداختي روش دريافت ايجاد مي كرد و ايجاد پيام خطاي موازنه نمي باشد.

انبار:

 • اصلاح امكان پيوست در فهرست كالا

 • اصلاح پيام ايجاد گروه ريشه كالا در سيستم انبار وقتي كاربر دسترسي به تمام انبارها ندارد.

 • اصلاح مشكل گزارش كنترلي رسيد حواله انبار وقتي از فيلتر پروژه استفاده ميشود.

 • باگ گزارش كنترل مرجع ، شرط محل ، تفصيلي و مركز هزينه كار نميكند.

 • رفع خطاي تاييد مقداري رسيد انبار با مرجع وقتي كالا تكراري باشد و از اقلام تشكيل دهنده كالا نيز استفاده شده باشد.

وب:

 • اصلاح با بك زدن نرم افزار ديالوگ ها باز نشوند مثلا كپي ثبت مالي.
 • اصلاح در صورت ورود مجدد كاربر بدون انتخاب گزينه خروج كاربر قبلي، نهانگاه سيستم تخليه شود تا اطلاعات بر اساس دسترسي كاربر جديد نمايش داده شود.

 • اصلاح مشكل انتخاب و ذخيره كالاي باركد دار در فروش ، انبار.

 • اصلاح مشكل ديده نشده رديف هاي اضافه شده درتب دریافت/پرداخت فاکتورها.

 • اصلاح مشكل اضافه كردن سطر جديد در فرمهاي ورود اطلاعات.

 • اصلاح مشكل خالي شدن زيرگروه هاي انتخاب شده در فيلتر گزارشها.

 • اصلاح مشكل موازنه سطرها در ثبت مالي، دريافت پرداخت وقتي سيستم ارزي فعال است مطابق تغييرات نسخه ويندوزي.

آسياباني:

 • اضافه شدن فيلتر مبدا بارگيري به گزارش مغايرت باسكول تخليه.

 • اصلاح عرض ستون مبدا بارگيري و محل تخليه و مقصد بارگيري در فرم هاي سيستم اسياباني.

 • اصلاح ذخيره سازي شرايط گزارش فروش آرد.

 • رفع مشكل خطا out of index در صدور رسيد گندم اماني از توزين.

 • اصلاح عدم نمايش کرايه حمل در فاكتور فروش آسياباني وقتي به عنوان اقلام ذيل فاكتور است، بعد از اضافه شدن شماره ستاد و ذي نفع اين مشكل به وجود آمده است.

 • رفع خطاي صدرو رسيد گندم از توزين بعد از تلفين انوع گندم.

 • افزايش ارتفاع راهنماي خواندن فايل سامانه يكپارچه.

 • اصلاح عنوان حساب هزينه حمل محصول در تنظيمات حسابداري بخش آسيابان.

 • اصلاح اشكال شماره جواز در فهرست سفارش و فاكتور آسياباني.

 • اضافه كردن نوع گندم داخلي و خارجي به حواله گندم ، و افزودن ستون فيلتر در فهرست رسيد و حواله گندم.

 • فيلتر كالا در فهرست صدور فاكتور از پروانه خروج اضافه شد.

توزين (باسكول) :

 • رفع اشكلال قيمت رسيد ريالي انبار صادر شده از محموله در سيستم توزين وقتي مبناي محاسبه اعلاميه باشد.

صندوق پس انداز كاركنان :

 • اضافه كردن ستون هاي تفكيكي اندوخته شامل سهم كارمند، سهم شركت و حق السهم در گزارش تركيبي وام و اندوخته

ساير:

 • برطرف كردن مشكل خروجي اكسل از گزارشها با گزينه ديتا فايل كه از كار افتاده بود.

 • بهبود سرعت ارسال تيكت پشتيباني.

 • تبديل گريد به اكسل و تشخيص ستون عددي و رفع مشكل حذف صفر اول ستونهاي غير عددي مثل كد ملي و تلفن.

 • در گزارش پويا ستون سفارشي در صورت داشتن جمع حالت عدد و ريالي و سه رقم سه رقم باشد و گرنه حالت متني.