شرکت به اندیش

ارائه خدمات
مبتنی بر فناوری اطلاعات

شركت به انديش با هدف ارايه خدمات نوين مبتني بر فن آوري اطلاعات با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي اين صنعت و ارايه نرم افزار يكپارچه مالي براي عموم كسب و كارها ، نرم افزار مديريت حسابداري كارخانجات آرد آسيابان ، صندوق وام و پس انداز، پخش مويرگي ، خدمات مجالس و تشريفات ، سرويس داده بان و …… در تلاش است رضايت و آسايش مشتريان را با تامين نرم افزار هاي كارآمد و خدمات پشتيباني برتر فراهم نمايد .

راه کارها

راهكارها مجموعه اي از بسته هاي نرم افزاري هستند كه با در نظر گرفتن ويژگيهاي خاص يك كسب و كار سفارشي سازي شده و در كنار هم قرار گرفته اند تا فعاليت هاي آن كسب و كار را به كارآمد ترين شكل به انجام رسانند.

سيستم يكپارچه مالي

سیستم یکپارچه مالی ابزاری است که اجزای مختلف مالی یک سازمان را در یک نرم‌افزار یکپارچه گرد هم آورده و مدیریت می‌کند. این سیستم‌ها به منظور بهبود کارایی، دقت، شفافیت و کنترل بر فرآیندهای مالی و حسابداری تدارک دیده می‌شوند. از طریق ادغام اطلاعات مالی و بازرگانی و بعضا عملیاتی مختلف در یک محل تصمیم‌گیری‌ها و گزارش‌دهی‌ها ساده‌تر و دقیق‌تر می کند. سیستم معمولا از … [ادامه مطلب]

نرم افزار كارخانه آرد – آسيابان

نرم افزار مديريت كارخانه آرد آسيابان با بهينه سازي روال هاي بازرگاني و مالي شركتهاي توليد آرد و با استفاده از نرم افزار يكپارچه مالي به انديش طراحي و پياده سازي گرديده است. نرم افزار مديريت كارخانه آرد با حذف دوباره كاري ها ،ارتباط با سامانه اداره غله و سامانه فروش آرد سایر مصارف همچنين ارتباط با مشتريان از طريق پيامك و…. [ادامه مطلب]

داده بان

اطلاعات هر سازمان یکی از دارایی های ارزشمند و با اهمیت بسیار بالا محسوب می گردد. از دست رفتن اطلاعات به هر طریق ضربه جبران ناپذیری به هر سازمان و کسب و کاری وارد خواهد آورد. بر این اساس لزوم استفاده از فن آوری های روز در زمینه نگهداری و حفظ اطلاعات که مهمترین آن …  [ادامه مطلب]

نرم افزار پخش مویرگی

توزیــع محصــول بصــورت خــرد و در ســطح وســیع دارای ظرایفــی اســت کــه انجــام کارآمــد آن بـدون بهـره گیـری از نـرم افـزاری مناسـب تقریبـا غیـر ممکـن خواهـد بـود. نـرم افـزار بـه اندیــش بــا یکپارچــه ســازی مالــی انبــار فــروش و توزیــع انجــام کارآمــد ایــن کســب و کار را آســانتر می کنــد. [ادامه مطلب]

صندوق پس انداز

انجــام امــور مربــوط بــه صنــدوق پــس انــداز کارکنــان چنــدان پیچیــده بــه نظــر نمیرســد. ولــی در ســازمان هــای بــزرگ بــا شــمار بالايي از کارکنــان و انــواع مختلــف وام عملیاتــی پــر حجــم و ســنگین خواهــد بود.بــا کمــک راهــکار صنــدوق پــس انــداز شــرکت بــه اندیــش می تــوان بــه ســادگی ایــن فعالیــت هــا را بــه انجــام رســاند.  [ادامه مطلب]

نرم افزار جامع تشریفات

حساســیت بــالاي كار تشــریفات و برگــزاری همایــش ، هــر خطــا را تبدیــل بــه یــک فاجعــه میكنـد، بنابرایـن بزرگتریـن نگرانـی مدیـران موفـق ایـن حـوزه ، برنامه ریـزی دقیـق و اجـرای هماهنــگ تمامــی مراحــل برگــزاری مراســم می باشــد. بــه همیــن دلیــل ابــزاری كــه بتوانــد خطــا هــا و ناهماهنگــی هــای بالقــوه ایــن صنعــت را بــه حداقــل كاهــش دهنــد بســیار ارزشــمند خواهــد بــود.[ادامه مطلب]

بسته های نرم افزاری

هريك از بسته هاي نرم افزاري يكي از جنبه هاي فعاليت يك سازمان را به انجام مي رسانند مانند حسابداري، حقوق و دستمزد، انبار و …. اين نرم افزارها با هماهنگي كامل باهم هستند و هر سازمان مي تواند با توجه به نياز خود از تعدادي از آنها براي انجام بهتر امور استفاده نمايد

آخرین اخبار

آخرین اخبار و مقالات وبسایت به اندیش

معرفی سامانه مودیان
آموزشی

معرفی سامانه مودیان

سامانه مودیان چیست؟ چگونه می‌توان در این سامانه ثبت‌نام کرد؟ بیشتر افراد زمانی که با این نام مواجه می‌شوند، اولین سؤالی که برایشان پیش می‌آید

ادامه مطلب

مشتریان به اندیش

نقشه ایران با فرمت SVG و بصورت ریسپانسیو