فهرست تغییرات آذر ۱۴۰۲

فهرست محتویات

حسابداري:

 • افزودن فايل انتقال اسناد حسابداري و فروش و اطلاعات پايه  شامل تفصيلي و مشتري با اكسل. براي ارسال صورتحساب به سامانه موديان مفيد است.
 • چاپ تاييديه دريافت در صورت وجود چك ستون سررسيد اضافه شد.
 • رفع مشكل موازنه كردن مبالغ در ثبت مالي و رسيد دريافت و پرداخت و وقتي چند ارزي فعال است و مبلغ  و نرخ ارز اعشار داشته باشد.
 • مشكل بستن حسابهاي موقت، بستن حساب و تهاتر تفصيلي وقتي تنها شعبه دو بسته ميشود ثبت مالي توليد شده شعبه يك مي باشد.
 • مشكل گزارش گردش حساب در حالت خلاصه و كاربري كه دسترسي كامل پروژه ها را ندارد و فيلتر پروژه خالي باشد پروژهاي كه دسترسي ندارند مانده از قبل نمايش داده ميشود.
 • مشكل موازنه نشده روش دريافت و پرداخت با زدن دكمه كنترل و بي در فرم روش دريافت يا پرداخت وقتي سطر جديد است.
 • نسخه بين المللي ( نكسون ) اصلاح عمليات دفتر چك، رفع پيام خطاي اين رويداد قابل نمايش نيست.

 

حقوق دستمزد:

 • اضافه شدن چند کد شغل بیمه.
 • اضافه کردن حساب بانکی به عنوان گزارش کاربر.
 • درج ردیف پیمان کارگاه در گزارش بیمه.
 • رفع مشكل فرم تعريف پرسنل در حالت ويرايش با تعويض صفحه و برگشتن به فرم حالت ويرايش لغو ميشد.
 • صدور خطا در صورتی که برای آیتم غیر محاسباتی فرمول تعریف شده باشد.

فروش:

 • اپشن منعكس شدن يا نشدن جزئيات سطر فاكتور  فروش به صورت تجميعي در ارتيكل سند.
 • رفع خطاي نمودار مقايسه فروش كالا و عوامل فروش.
 • اصلاح گزارش دوره صول مطالبات ستون دوره به تاخير تغيير داده شد و شكل نمايش اعداد اصلاح شد.
 • اضافه شدن ستون مقدار و وزن به گزارش مرور مشتري در سيستم فروش.
 • اضافه كردن ستون تخفيف به فهرست فاكتور فروش، جهت سهولت تطابق با گزارش مرور مشتري.
 • امكان تخفيف ذيل فاكتور فروش به صورت درصد ( عددم كمتر از 100). نياز به تنظيم پارامتر.

موديان:

 • آماده سازي دسته اين صورتحساب ها، به ترتيب صعودي انجام شود حتي اگر در فهرست ترتيب چيز ديگري باشد.

خريد:

 • اصلاح مثبت و منفي اعداد دريافت پرداخت در فاكتور خريد و فروش و فاكتور برگشتي از خريد و فروش.

اموال:

 • صدور سند اسقاط داراییها پارامتریک شد.

انبار:

 • امكان تعديل درخواست خريد بر اساس سفارش خريد و تبديل مانده خريد نشده به درخواست كالا جديد در انبار.
 •  رفع اشکال شكل ظاهري صدور حواله و رسید از رویداد.
 • اشکال در ثبت حواله تولید شده از روی فاکتور فروش وقتي امكان تعريف اجزا تشكيل دهنده كالا فعال باشد ( BOM ).
 • اضافه كردن تاييد كننده به فهرست درخواست كالا انبار.
 • اضافه کردن واحد به عنوان کالا در هدر گروه گزارش گردش.
 • افزايش تعداد ارقام محاسبه موجودي كالاي انبار جهت جلوگيري از سرريز وقتي رسيد انبار با مقدار بسيار بالا ثبت شده باشد. 
 • تسهيل اقلام تشكيل دهنده كالا و حذف ليست تو در تو و تك سطحي كردن فهرست  آن.
 • در هنگام صدور حواله از رويداد، وقتي امكان تعريف اجزا تشكيل دهنده كالا فعال باشد ( BOM ) پیش فرض روی صدور از اجزا باشد.
 • در ويرايش نوع رسيد و حواله انبار وقتي تيكت شركت در قيمت گذاري يا تغيير موجودي تغيير ميكند اگر هنوز در قيمت گذاري استفاده نشده اجاز تغيير داده شود.
 • رفع در هنگام صدور حواله از رويداد، تاریخ و شماره پرسیده می شود ولی موقع صدور به شماره داده شده توجه نمی کند و تمام فاکتور های بازه تاریخی داده شده حواله می شوند.
 • رویداد مرجع در قیمت گذاری فقط باید رسید یا حواله باشد.

وب:

 • گزارش صورتحساب مشتري علاوه بر تيك جزئيات كالا جزئيات دريافت و پرداخت اضافه شد.
 • در آماده سازي گروهي به ترتيب شماره اماده سازي شود 2- اگر كل سطر تخفيف باشد اجازه آماده سازي داده شود.
 • ذخيره و بازيابي مقادير ديالوگ گزارش و رفع ايراد تداخل مقادير وارد شده توسط كاربر براي ديالوگ هاي گزارشهاي همسان.
 • توضیحات مشتری در ثبت يا تاييد فرم فاکتور نمایش به صورت اخطار نمايش داده شود.
 • ديالوگ گزارشات در صفحه اصلي نمايش داده شود سپس بعد از تاييد ديالوگ نتيجه گزارش در يك پنجره جديد نمايش داده شود.
 • رفع مشكل در فهرست ها مرتب سازي ستونهاي مقداري يا ريالي به صورت عددي انجام نميشود و مرتب سازي حروفي ميشود.
 • مشكل سند فاكتور خريد و فروش وقتي روش پرداخت/دريافت دارد برطرف شد.
 • وقتي كاربر از سيستم خارج ميشود مقادير انتخاب شده در ديالوگ ها براي ورود بعدي حذف شوند.

آسياباني:

 • اشكال حواله انبار توليد شده از پروانه خروجي كه به جاي كيسه به كيلو صادر ميشود.
 • اگر كاربرد توزين خالي باشد با ثبت پروانه بايد كاربرد توزين اصلاح شود اما نمي شد – اگر خالي بود نميشد.
 • پيام مناسب وقتي نوع حواله انبار براي پروانه خروج تنظيم نشده باشد اما امكان توليد يا انبار خارج از كارخانه فعال باشد و پروانه خروج توليد حواله انبار كند.
 • ترتيب در فهرست مجوز پروانه با بعد از شماره با مشتري و كالا باشد.
 • حواله انبار پروانه خروج مقدار كيسه صفر ثبت مي شد.
 • در مجوز و پروانه ستون رديف پيگيري در صورت نياز فعال شود و در غير اين صورت كد پيگيري  سامانه نمايش داده شود.
 • رديف پيگيري در مجوز بارگيري و چاپ پروانه جهت مديريت داخلي. نياز به تنظيم پارامتر.
 • رفع مشكل حواله انبار مرتبط با پروانه خروج بار فله كه مقدار در انبار صفر زده ثبت ميشد.
 • رفع مشكل عدم نمايش فهرست آزمايش محصول توليدي.
 • زيرنويس چاپ پروانه خروج شعبه دو از شعبه يك مجزا باشد.
 • مشكل باسكول تقسيم شده وقتي امكان انبار خارج از كارخانه و چند باسكولي فعال شده باشد.
 • مشكل ثبت نشدن كاربر توزين وقتي اقلام پروانه بيش از ده سطر است.
 • مشكل ليست نشدن توزين ها با زدن بخشي از پلاك يا نام راننده در باكس پلاك فرم توزين و زدن دكمه اينسرت.