معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق چیست و چگونه محاسبه میشود؟

فهرست محتویات

تیتر ۱

معافیت دو هفتم مالیات بر حقوق، یکی از معافیت‎های مالیات حقوق است که در این مقاله از وب سایت حسابداری حساب آموز به آن می‎پردازیم و روش محاسبه آن را توضیح می‎دهیم. معافیت‎های مالیات حقوق است که در بند ۲ بخشنامه ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی ذکر شده است. این بخش‎نامه در خصوص حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی و مربوط به ماده ۱۳۷ قانون مالیات‎های مستقیم است. معافیت دو هفتم حق بیمه سهم کارمندان باید محاسبه و به همراه سایر موارد معاف از حقوق و مزایا شخص کسرشود تا حقوق و مزایای مشمول مالیات به دست آید. متن کامل بند ۲ بخشنامه ذکر شده به شرح زیر است: “کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند” در ادامه محاسبه معافیت مالیات حقوق به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر را بابت شخصی که حقوق و مزایای مشمول بیمه او ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است در دو حالت توضیح می‎دهیم:

تیتر ۲

حالت اول – معافیت دو هفتم مربوط به شخص بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است:

در این حالت ابتدا باید حق بیمه به شرح زیر محاسبه شود:

الف – حق بیمه سهم کارفرما معادل ۲۰% حقوق و مزایای مشمول بیمه =

ریال ۵/۰۰۰/۰۰۰ =  ۲۰% × ۲۵/۰۰۰/۰۰۰

ب – بیمه بیکاری معادل ۳% حقوق و مزایای مشمول بیمه:

ریال    ۷۵۰/۰۰۰ = %۳  × ۲۵/۰۰۰/۰۰۰

پ- بیمه سهم کارمند معادل ۷% حقوق و مزایای مشمول بیمه:

ریال ۱/۷۵۰/۰۰۰  = %۷ × ۲۵/۰۰۰/۰۰۰

پس از محاسبه حق بیمه سهم کارمند باید مبلغ حق بیمه سهم کارگر (کارمند) را در دو هفتم ضرب کنیم تا مبلغ معافیت دو هفتم مالیات حقوق به دست آید:

 ریال ۵۰۰/۰۰۰ =  ۲/۷ × ۱/۷۵۰/۰۰۰

بعد از به دست آوردن مبلغ معافیت دو هفتم حق بیمه، حقوق و مزایای مشمول بیمه به شرح زیر محاسبه می‎شود:

۴/۵۰۰/۰۰۰ =  ۵۰۰/۰۰۰ – ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ – ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ حقوق و مزایای مشمول مالیات

۴/۵۰۰/۰۰۰ = ۱۰% × ۴/۵۰۰/۰۰۰ مالیات حقوق یک ماه

در صورت در نظر نگرفتن معافیت دو هفتم حق بیمه مالیات حقوق شخص به شرح زیر محاسبه می‎شد:

۵/۰۰۰/۰۰۰ = ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ – ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ حقوق و مزایای مشمول مالیات

۵۰۰/۰۰۰ = ۱۰% × ۵/۰۰۰/۰۰۰ مالیات حقوق یک ماه

تیتر ۳

حالت دوم – معافیت مربوط به شخص بیمه شده سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی است:

در این حالت نیازی به محاسبه سهم دو هفتم بیمه نیست و کارفرما باید کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران را به همراه معافیت‎های مالیات حقوق، از حقوق و مزایای وی کسر و نسبت به محاسبه مالیات اقدام کند.

نکته

۱- محاسبه معافیت دو هفتم بیمه فقط بابت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است.

۲- بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی به میزان کل بیمه سهم خود می‎توانند از معافیت استفاده کنند.

۳- شرط استفاده از این معافیت ذکر آن در لیست مالیات حقوق ارسالی می‎باشد.