راه کارهای به اندیش

راه کار ها

راهكارها مجموعه اي از بسته هاي نرم افزاري هستند كه با در نظر گرفتن ويژگيهاي خاص يك كسب و كار سفارشي سازي شده و در كنار هم قرار گرفته اند تا فعاليت هاي آن كسب و كار را به كارآمد ترين شكل به انجام رسانند.