بسته های نرم افزاری

بسته های نرم افزاری

هريك از بسته هاي نرم افزاري يكي از جنبه هاي فعاليت يك سازمان را به انجام مي رسانند مانند حسابداري، حقوق و دستمزد، انبار و …. اين نرم افزارها با هماهنگي كامل باهم هستند و هر سازمان مي تواند با توجه به نياز خود از تعدادي از آنها براي انجام بهتر امور استفاده نمايد.