هدف هاي حسابرسان از رسيدگي به موجودي هاي مواد و كالا

فهرست محتویات

هدف هاي حسابرسان از رسيدگي به موجودي هاي مواد وكالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته تعيين این موارد است:

  1. كفايت سيستم كنترل داخلي موجودي هاي مواد وكالا
  2. اعتبار موجودي هاي مواد و كالا ي ثبت شده (وجود و مالكيت)
  3. ثبت دفاتر بودن تمام موجودي هاي مواد و كالا (كامل بودن)
  4. صحت محاسبات رياضي مدارك و موجودي هاي مواد و كالا و جداول پشتوانه انها و انطباق مدارك مذبور با حسابهاي دفتر كل(صحت محاسبات رياضي)
  5. برابري تقريبي ارزشيابي موجودي هاي مواد و كالا با نتايج حاصل از قاعده ي اقل بهاي تمام شده يا بازار
  6. (ال سی ام )كفايت افشا و چگونگي ارايه ي موجودي هاي مواد و كالا

حسابرسان همراه با حسابرسي موجودي هاي مواد و كالا و بهاي تمام شده ي كالاي فروش رفته شواهد مربوط به خريد فروش برگشت از خريد و تخفيفات و برگشت از فروش و تخفيفات را نيز بدست مي اورند.

يك بخش از استاندارهاي حرفه اي كه به حسابرسان اجازه مي دهد در صورت غير عملي بودن يا غير ممكن بودن نظارت بر شمارش موجودي ها انان مجازند ساير روش هاي حسابرسي را جايگزين نظارت بر شمارش موجودي ها كنند.  دشواري كار هم در تعريف و تشخيص وضعيت هايي است كه نظارت را غير عملي يا غير ممكن مي كند.

حسابرسان همراه با حسابرسي موجودي هاي مواد و كالا و بهاي تمام شده ي كالاي فروش رفته شواهد مربوط به خريد فروش برگشت از خريد و تخفيفات و برگشت از فروش و تخفيفات را نيز بدست مي اورند.

يك بخش از استاندارهاي حرفه اي كه به حسابرسان اجازه مي دهد در صورت غير عملي بودن يا غير ممكن بودن نظارت بر شمارش موجودي ها انان مجازند ساير روش هاي حسابرسي را جايگزين نظارت بر شمارش موجودي ها كنند.  دشواري كار هم در تعريف و تشخيص وضعيت هايي است كه نظارت را غير عملي يا غير ممكن مي كند.

بيانيه ي استاندارهاي حسابرسي شماره 1 مقرر داشتن اين كه استفاده از ساير روش هاي حسابرسي همراه با نوعي شمارش موجودي ها حتي پس از تاريخ ترازنامه باشد.بر لزوم تماس نزديك و مستقيم حسابرسان با اقلام موجودي ها در كنار بازرسي اسناد و مدارك ان تاكيد كرده است.

در موارد زيادي تحريف عمده ي موجودي هاي مواد و كالا بيشتر براي فرار از ماليات پوشش كسريهاي ناشي از تخلفات مختلف و گمراه كردن صاحبان سرمايه نسبت به سود و وضعيت مالي شركت صورت مي گيرد.

سيستم كنترل داخلي موجودي هاي مواد و كالا و بهاي تمام شده ي كالاي فروش رفته  هر چه بر وجود یک سیستم کنترلی داخلی مناسب برای موجودی های مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته تاکید شود از دیدگاه مدیریت و حسابرسان مستقل باز هم کم است و این خود دلیلی بر اهمیت حسابرسی این بخش از دارایی ها می باشد.

سيستم كنترل داخلي قوي علاوه بر اطمينان از درستي گزارشگري مقادير عيني موجوديها ابزاري است كه اطلاعات دقيق و صحيحي از هزينه ها رابراي تعيين بهاي تمام شده ي كالاي فروش رفته فراهم مي اورد.

چنانچه حسابهاي شركت تصويري واقعي از بهاي تمام شده ي موجودي ها بهاي تمام شده ي كالاي ساخته شده و بهاي تمام شده ي كالاي فروش رفته ارايه ندهد صورت هاي مالي ممكن است از لحاظ سود اوري و وضعيت مالي هر دو بطور قابل ملاحظه گمراه كننده مي شود.